دبیرخانه گروه های جهادی

درباره ما

دراجرای مفاد اساسنامه امداد امام (ره) و با هدف مردمی کردن فعالیت های امداد از طریق تعمیق فعالیت های جهادی در جامعه، هم افزایی حاصل از همکاری فی مابین امداد امام (ره) و تشکل های جهادی و مردمی، پشتیبانی از تشکل های جهادی و هدایت و حمایت منسجم و هدفمند از آنها، برنامه ریزی جهت ایجاد توسعه فرهنگی، اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مناطق محروم و به منظور بهره گیری از توان و ظرفیت خیل عظیم جوانان جهادگر مؤمن و انقلابی در راستای خدمت به محرومین و مددجویان و نیل به اهداف و برنامه های این نهاد مقدس، "دبیرخانه هماهنگی تشکل های جهادی" در کمیته امداد امام خمینی(ره) در اردیبهشت سال 1396 ایجاد گردیده است.


اهداف و مأموریت ها:

شناسایی و ایجاد زمینه های مشترک و بهره مندی متقابل از توانمندیهای تشکل های جهادی و مردمی در توسعه فرهنگ خدمت رسانی و نیکوکاری و استفاده از نتایج آن در جهت پیشرفت مناطق محروم و کم برخوردار کشور در ابعاد مختلف. 

تعامل موثر و ارتباط هدفمند با تشکل ها، سازمان ها، دستگاهها و نهادهای متولی در امر محرومیت زدایی و حرکت های جهادی

برنامه ریزی و جلب مشارکت تشکل های جهادی، مردمی و خیرین در راستای توانمندسازی نیازمندان تحت پوشش در حوزه های عمرانی، اشتغال، فرهنگی، علمی آموزشی، بهداشتی و درمانی، اجتماعی و مددکاری

تدوین، پیگیری و اجرای برنامه های حمایتی، هدایتی، نظارتی، ساماندهی و پشتیبانی از تشکل های جهادی و مردمی در مناطق هدف با استفاده از کلیه ظرفیت های امداد امام(ره)

هدایت اثرگذار و هدفمند و ایجاد تعامل بین تشکلهای جهادی، مردمی و امداد امام(ره) اعم از موسسات، کانون ها، مراکز خودجوش، گروه های دانشجویی، طلاب، دانش آموزی، محلات و سایر مجموعه ها در مناطق هدف

جلب مشارکت فکری و استفاده از ظرفیت های تخصصی نخبگان، پیشکسوتان، اساتید جهادی و مراکز علمی، پژوهشی در راستای توانمندسازی مناطق کم برخوردار و نیازمندان تحت پوشش.