دبیرخانه گروه های جهادی

فرآیند همکاری

·        ابتدا گزارش توجیهی لازم در خصوص ضرورت اجرای طرح یا پروژه و اثرات آن در منطقه می‏بایست به  هنگام درخواست توسط گروههای جهادی به دبیرخانه هماهنگی تشکل های جهادی و همچنین اداره کل کمیته امداد استان مربوطه ارسال شود.

·        فرآیند و مراحل کلی همکاری تشکل های جهادی و کمیته امداد به شرح ذیل می باشد:

 

مرحله

عنوان اقدام

اقدام کننده

1

ارائه درخواست اجرای یک یا چند پروژه/ طرح توسط تشکل جهادی به دبیرخانه یا اداره کل استان مربوطه

تشکل جهادی

2

ارائه اطلاعات تشکل های جهادی به دبیرخانه هماهنگی تشکل های جهادی

اداره کل استان

3

بررسی صلاحیت و توانایی تشکل جهادی

دبیرخانه هماهنگی تشکل های جهادی

4

تصمیم گیری در خصوص ضرورت و اولویت اجرای پروژه/ طرح با اخذ نظر از اداره کل استان مربوطه

دبیرخانه هماهنگی تشکل های جهادی

5

انعقاد قرارداد با گروه جهادی بر اساس نظر تخصصی دبیرخانه وارسال یک نسخه تفاهم نامه به دبیرخانه تشکل های جهادی

اداره کل استان

6

پیش پرداخت تعهد کمیته امداد

اداره کل استان

7

ارسال گزارش پیشرفت پروژه ها/ طرح ها به همراه تصاویر

تشکل جهادی

8

بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشرفت و لزوم پرداخت تعهد مالی

اداره کل استان

9

بررسی نهایی و پرداخت الباقی تعهدات مالی

اداره کل استان

10

ارائه گزارش کامل از روند اجرای پروژه ها/ طرح ها به همراه تصاویر

تشکل جهادی

11

امضای فرم تحویل پروژه های عمرانی میان اداره کل استان مربوطه و تشکل جهادی

اداره کل استان و تشکل جهادی

12

ارزیابی فعالیت تشکل جهادی در طول مدت اجرای پروژه/طرح

دبیرخانه هماهنگی تشکل های جهادی